SBM POWIŚLE - Al.3maja 12, 00-391 Warszawa
SBM POWIŚLE - Al.3maja 12, 00-391 Warszawa
SBM POWIŚLE - Al.3maja 12, 00-391 Warszawa
SBM POWIŚLE - Al.3maja 12, 00-391 Warszawa SBM POWIŚLE - Al.3maja 12, 00-391 Warszawa SBM POWIŚLE - Al.3maja 12, 00-391 Warszawa SBM POWIŚLE - Al.3maja 12, 00-391 Warszawa
   


Spółdzielnia

- Aktualnosci
- Informacje
- Ogłoszenia
- Przetargi

Organy Spółdzielni
- Walne Zgromadzenie
- Rada Nadzorcza
- Zarząd
- Komitety Domowe

Przewodnik Interesanta
- Struktura organizacyjna
- Czynsze i opłaty
- Dane teleadresowe
- Pogotowia

Zasoby
- O zasobach
- Remonty
- Inwestycje
- Galeria

Akty Prawne
- Statut
- Protokoły WZ
- Protokoły RN
- Protokoły z lustracji
- Regulaminy
- Sprawozdania
- Ustawy spółdzielcze

 

 
SBM POWIŚLE - Al.3maja 12, 00-391 Warszawa
AKTUALNOŚCI
Witamy na stronie SBM Powiśle
Mamy nadzieję, że znajdziecie tu Państwo wszystkie potrzebne informacje.

SBM POWIŚLE - Al.3maja 12, 00-391 Warszawa


Warszawa 4.05.2018 r.


ZAWIADOMIENIEZgodnie z § 52 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej „Powiśle”, Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie, na które zaprasza wszystkich Członków Spółdzielni Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniu 26 maja 2018 r. o godz. 10:00. w siedzibie Krajowej Rady Spółdzielczej Warszawa, ul Jasna 1

z następującym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad.

1. Otwarcie Zebrania.
2. Odczytanie listy pełnomocnictw.
3. Wybór Prezydium Zebrania.
4. Wybór Komisji Wyborczo – Skrutacyjnej oraz Komisji Wnioskowej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności w 2017 r.
7. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2017 r.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2017 r.
9. Dyskusja nad sprawozdaniami.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w 2017 r. – Uchwała nr 1;
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2017 r. – Uchwała nr2;
c) podziału nadwyżki bilansowej – Uchwała nr3;
d) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2017 r. – Uchwała nr 4;
e) udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2017 r. – Uchwały nr 5, 6;
11. Prezentacja wniosków złożonych do Walnego Zgromadzenia;
12. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 83 ust. 6 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, roczne sprawozdanie finansowe za 2017 r., sprawozdanie Zarządu za 2017 r. oraz wszelkie inne materiały dotyczące spraw objętych porządkiem obrad wraz z projektami uchwał są wyłożone od dnia 04.05.2018 r. do wglądu Członków w siedzibie Spółdzielni, Warszawa Al. 3 Maja 12, IV piętro, pokój 407. oraz dostępne na stronie internetowej Spółdzielni www.sbmpowisle.dag.pl. Zgodnie z Art. 83 ust.11 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, Członkowie Spółdzielni mogą żądać umieszczenia dodatkowych spraw w porządku obrad oraz zgłaszać projekty uchwał w tych sprawach w terminie 15 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia. Żądania te muszą być poparte przez co najmniej 10 członków. Członkowie Spółdzielni mogą również zgłaszać poprawki do projektów uchwał w terminie co najmniej 3 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia. Członkowie Spółdzielni mogą uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie i złożone nie później niż w dniu 26 maja 2018 r do godz. 10:00. Po tym terminie pełnomocnictwa nie będą przyjmowane.
_____________________________________________________


INFORMACJA DOTYCZĄCA MOŻLIWOŚCI ZAWIERANIA AKTÓW NOTARIALNYCH PRZENOSZĄCYCH WŁASNOŚĆ LOKALI


Zarząd Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej „Powiśle” uprzejmie informuje, że w dniu 18 grudnia 2009 r. Sejm RP przyjął ustawę o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, która została podpisana przez Prezydenta RP w dniu 22.12.2009 r. Na mocy tej ustawy możliwe jest przekształcanie spółdzielczych praw do lokali w odrębną własność na dotychczasowych warunkach. (Dz. U. nr 223, poz. 1779). Obecnie istnieje możliwość dokonywania przekształceń własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego i garaży w odrębną własność w następujących nieruchomościach:

1. Dobra 17,
2. Tamka 20,
3. Solec 28
4. Solec 58/60,
5. Solec 66,
6. Solec 113,
7. Solec 36, Potockiego 4,
8. Solec 109A,
9. Kruczkowskiego 12a,
10. Kruczkowskiego 12a – garaże,
11. Kruczkowskiego 14,
12. Kruczkowskiego 16,
13. Solec 79, Solec 79A, Al. 3 Maja 5A, Al. 3 Maja 7B,
14. Ludna 10, Orłowicza 6, Orłowicza 8,
15. Orłowicza 10 - garaże
16. Solec 109
17. Solec 83

Wszystkich chętnych do podpisania aktu notarialnego prosimy o kontakt ze Spółdzielnią w celu umówienia daty podpisania aktu notarialnego (Nr Tel (22) 622-05-26).

SBM POWIŚLE - Al.3maja 12, 00-391 Warszawa
Spółzielnia Budowlano Mieszkaniowa "Powiśle"
Al. 3 Maja 12, 00-391 Warszawa